Trong chiến lược lớn mạnh quốc gia, Đảng và Nhà nước ta luôn coi sự nghiệp giáo dục và đào tạo là quốc sách bậc nhất. lớn mạnh giáo dục gia sư huyện đông anhđào tạonền móng, động lực xúc tiến sự lớn mạnh kinh tế – phố hội. nghị quyết TW 8, khoá XI khẳng định: “Giáo dục và đào tạo là quốc sách bậc nhất, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân”.

đầu tư cho giáo dục là đầu cơ phát triển, được ưu tiên đi trước trong những chương trình, kế hoạch vững mạnh kinh tế – thị trấn hội”.

Tại Đại hội VIII năm 1996, Đảng ta đã đề ra mục tiêu tới năm 2020 Việt Nam sẽ trở thành 1 nước công nghiệp cơ sở vật chất hiện đại.

Chiến lược phát triển kinh tế – phường hội 2011- 2020 đã chọn lọc vững mạnh nguồn nhân công1 trong ba khâu đột phá để hiện thực hóa tiêu chí đó.

tuy nhiên cần phải nhìn nhận một thực tiễn rằng mặc dầu đã đề ra nhiều chiến lược, kế hoạch và chương trình tăng trưởng giáo dục nhưng nhìn chung chúng ta vẫn chưa đạt được sự chuyển biến mạnh mẽ mang tính đột phá và nền giáo dục của ta vẫn còn phần đông hạn chế, bất cập.

đầu tư cho giáo dục và huấn luyện chính là chìa khóa để mở ra tuyến đường đi tới thành công và hưng thịnh vượng của một quốc gia. (Ảnh: Internet)

cách tân giáo dục đừng áp đặt

lĩnh vực giáo dục của ta đã qua đa dạng lần cải cách nhưng vẫn chưa giải quyết được các yếu kém trong hàng chục năm qua bởi chưa đổi mới được cách dạy và học 1 cách đích thực. nguyên nhân chủ yếu là chúng ta vẫn chưa xác định rõ cần phải thay đổi các mẫu gì và thay đổi chúng như thế nào.

Hầu như đầy đủ những sự thay đổi trong cách tân giáo dục đều từ trên xuống theo kiểu áp đặt lên học trò, sinh viên mà chúng ta hầu như thường hề nghĩ đến quan điểm của học sinh, sinh viên – những đối tượng chính của thời kỳ canh tân – như thế nào.

Chúng ta rất ít khi thực hiện các cuộc dò hỏi quan điểm của học trò, sinh viên xem chừng độ bằng lòng của họ mang môi trường giáo dục tiếp giáp với ra sao, và giả dụ chưa bằng lòng thì họ muốn môi trường ấy đổi thay như thế nào.

======>>>> Trung tâm hàng đầu Hà Nội: http://daikinhanoi.com/tin-ben-le-sai-gon-se-xu-phat-nghiem-day-trai-phep.html

Nguồn: Tổng hợp